Share

Macroeconomic effects of fiscal policy in a small open economy – the case of Croatia

Macroeconomic effects of fiscal policy in a small open economy : the case of Croatia

Milan Deskar-Škrbić – European Commission
Milan Deskar-Škrbić is also a Vice President of the Centre for Public Policy and Economic Analysis (CEA)

Doctoral thesis

Originally published in the Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics

Abstract

This doctoral dissertation represents a collection of three inter-related scientific papers that investigate the macroeconomic effects of fiscal policy in Croatia. The main goal of this dissertation is to extend the existing empirical literature on the macroeconomic effects of fiscal policy in Croatia in two ways. First, all research questions in this dissertation are contextualized in a small open economy analytical framework. Previous research on the effects of fiscal policy in Croatia has overlooked the importance of the effects of the openness of the economy on the size of fiscal multipliers. Secondly, this dissertation aims to show that calibrated small-scale small open economy New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models could be used for simulations of the effects of fiscal policy in Croatia and contribute to the understanding of various channels and complex relations between fiscal and macroeconomic variables. Empirical results, based on structural vector autoregressive models (SVAR), suggest that the effects of fiscal policy in Croatia are Keynesian in nature. A rise of government consumption has positive effects on GDP, private aggregate demand, private consumption, employment and prices. On the other hand, a rise in net indirect taxes has negative effects on private aggregate demand and private consumption. However, results also suggest that the effectiveness of fiscal policy in Croatia is constrained by the openness of the economy and the level of public debt as both factors reduce the size of fiscal multiplier. Also, increased public consumption deepens the trade deficit, which puts pressure on external imbalances. Thus, in academic and public debates on the role and possibilities of fiscal policy in Croatia, one should always keep in mind that Croatia is a small, open and relatively highly indebted economy. Such characteristics of the economy put notable challenges for fiscal policy makers in Croatia.

Sažetak

Ova doktorska disertacija predstavlja skup od tri povezana objavljena znanstvena članka u kojima se istražuju makroekonomski učinci fiskalne politike u Hrvatskoj. Osnovni cilj ove disertacije je proširiti i dopuniti postojeću empirijsku literaturu o makroekonomskim učincima fiskalne politike u Hrvatskoj na dva načina. Prvo, sva istraživačka pitanja u ovoj disertaciji su kontekstualizirana u analitičkom okviru malog otvorenog gospodarstva. Prethodna istraživanja o učincima fiskalne politike u Hrvatskoj su previdjela važnost učinaka otvorenosti ekonomije na veličinu fiskalnih multiplikatora. Drugo, ova disertacija pokazuje da se kalibrirani novo-kejneizijanski dinamički stohastički modeli (DSGE) malog otvorenog gospodarstva mogu koristiti za simulaciju učinaka fiskalne politike u Hrvatskoj i doprinijeti boljem razumijevanju različitih kanala i kompleksnih odnosa fiskalnih i makroekonomskih varijabli. Empirijski rezultati, temeljeni na strukturnim vektorskim autoregresivnim modelima (SVAR), pokazuju da su učinci fiskalne politike u Hrvatskoj kejnezijanskog duha. Povećanje državne potrošnje ima pozitivan učinak na BDP, privatnu agregatnu potražnju, privatnu potrošnju, zaposlenost i cijene. S druge strane, povećanje neto indirektnih poreza ima negativan učinak na privatnu agregatnu potražnju i privatnu potrošnju. Međutim, rezultati također pokazuju da je učinkovitost fiskalne politike u Hrvatskoj ograničena otvorenošću ekonomije i razinom javnog duga budući da oba faktora smanjuju veličinu fiskalnog multiplikatora. Također, povećanje državne potrošnje produbljuje trgovinski deficit, što stvara pritisak na vanjske neravnoteže. Zato bi sudionici akademskih i javnih rasprava o ulozi i mogućnostima fiskalne politike u Hrvatskoj uvijek trebali imati na umu da je Hrvatska malo, otvoreno i relativno visoko zaduženo gospodarstvo. Takva obilježja gospodarstva pred nositelje fiskalne politike u Hrvatskoj stavljaju značajne izazove.

READ ARTICLE