Share

Privatizacije su preduvjet rasta ekonomske slobode

Privatizacije su preduvjet rasta ekonomske slobode. Stari model javnog upravljanja znači dominaciju politike nad tržištem. Zato nam treba redizajn kako bismo smanjili prostor političke moći nad bitnim resursima i prepustili ih narodu. Javni interes je u poticanju što veće primjene članka 49. Ustava kako bi se značajnije povećao indeks ekonomske slobode.

Privatizirati oko 95% državnih poduzeća

  • sva poduzeća iz portfelja CERP-a, koja imaju većinski i manjinski udio države i oko 20 pravnih osoba od posebnog interesa za RH. S druge strane, CEA smatra da bi kontrola zračne plovidbe, vode, šume, imunologija, prometna, komunikacijska i energetska infrastruktura trebali biti izuzeci od privatizacije, tj. do ukupno 20 pravnih osoba trebalo bi ostati u državnom vlasništvu. To znači da bi barem 95% državnih poduzeća na središnjoj razini trebalo bi privatizirati.
  • državne nekretnine, posebice stanove, također treba prodati.
  • prethodno ukloniti sve pravne prepreke privatizacijama i zaštićene zlatne dionice države.

Privatizirati lokalna poduzeća, osim voda

  • sva poduzeća u Zagrebu te ostalim županijama i lokalnim jedinicama, osim vodnih usluga i eventualnih manjih izuzeća.
  • lokalne nekretnine, sportske klubove i veći dio sektora kulture.

Otvoriti tržišta

  • Razni oblici sektorskih subvencija javnim poduzećima trebaju se na srednji rok ukinuti. Porezni obveznici plaćali su svake godine milijarde svojih novaca u izvore ekonomske neefikasnosti. Moramo čuvati novac koji pripada građanima, kao što moramo građanima omogućiti izbora u okvirima tržišnog natjecanja.
  • Sustav odgoja i obrazovanja na svim razinama (od vrtića do fakulteta) može ostati javni samo ako se uvedu vaučeri. Na taj način bi građani mogli birati uslugu privatnog ili javnog sektora.
  • Zdravstveni sustav može ostati javni ako se uvede tržišna konkurencija privatnog i javnog sektora u ravnopravnom pružanju usluga primarnog zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih usluga, kao u mnogim EU državama.

Zaključno

Sve veći dio građana očekuje reforme za poboljšanje standarda života. Važno je da imamo što više mogućnosti odabira odnosno slobodno tržište. Ambiciozne privatizacije bitne su kako bi se što više tržišta prepustilo narodu, umjesto da politika vlada raznim državnim korporacijama. Privatizacije su preduvjet rasta ekonomske slobode, odnosno dovršetka tranzicije prema tržišnoj ekonomiji.

_____________________________________________

Centar za javne politike i ekonomske analize

predsjednik CEA Petar Vušković, info@cea-policy.hr