Share

Statističko modeliranje mjerenja stupnja opredijeljenosti vodstva kao odrednice sustava kvalitete prema normi ISO 9001

Statističko modeliranje mjerenja stupnja opredijeljenosti vodstva kao odrednice sustava kvalitete prema normi ISO 9001

Petar Vušković je predsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize (CEA) i direktor firme Q Norma

Doktorska disertacija

Originally published in the Digital Repository – Faculty of Economics & Business Zagreb

Sažetak

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 je najpoznatiji standard poslovanja na svijetu. Usvajanjem zahtjeva iz norme svaka poslovna organizacija može takav standard implementirati u svoje poslovanje. Najvažnija odrednica sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 je opredijeljenost vodstva. Glavni cilj istraživanja je bio ispitati stupanj opredijeljenosti vodstva. Istraživanje se provelo na vodstvu mikro, malih, srednjih i velikih poslovnih organizacija. Ukupno je kontaktirano 600 poslovnih organizacija te je naposljetku realizirano 269 anketnih upitnika. Osim anketnog upitnika korištene su i druge znanstvene metode, ponajviše u obradi prikupljenih podataka. Istraživanje je ukazalo da postoji visok stupanj opredijeljenosti vodstva uz oslanjanje vodstva na ISO dokumentaciju te obavljanje internog audita najčešće samo jedanput godišnje koliki je minimalni zahtjev norme. Dokazano je i da postoji statistički značajna razlika u opredijeljenosti vodstva između različitih veličina poslovnih organizacija. U srednje velikim i velikim poslovnim organizacijama postoji veća razina opredijeljenosti vodstva zbog većeg vremenskog angažmana oko sustava kvalitete te većeg broja internih auditora u odnosu na mikro i male poslovne organizacije. U poslovnim organizacijama vodstvo je zadovoljno sustavom upravljanja kvalitetom te misli da sustav kvalitete ima utjecaj na njihovo poslovanje. Istraživački rad dao je odgovore i na ostale ciljeve koji su postavljeni u radu.

Abstract

The quality management system according to ISO 9001: 2015 is the most recognised standard of business in the world. By adopting its requirements, any business organization can implement such a measure in its industry. The most important determinant of the quality management system according to ISO 9001: 2015 is the leadership commitment. The main objective of the research was to examine the degree of leadership commitment. The study was conducted on the leadership of micro, small, medium and large business organizations. A total of 600 business organizations were contacted, and a total of 269 questionnaires were completed in the end. In addition to the survey, other scientific methods were used, mainly in processing the collected data. The research has shown that there is a high degree of leadership commitment, relying on ISO documentation and performing internal audits most often only once a year, which is the minimum standard requirement. It has also been proven that there is a statistically significant difference in leadership commitment between business organizations of different sizes. In medium and large-sized business organizations, there is a higher level of leadership commitment due to greater involvement with the quality system and a more significant number of internal auditors as opposed to micro and small business organizations. In business organizations, leadership is satisfied with the quality management system and believes that the quality system has an impact on their business. The conducted research has also provided answers to the other goals set in dissertation.

DOKTORSKA DISERTACIJA (HR)